ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  សេចក្តីប្រកាស  /  ញត្តិគាំទ្រលើចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ញត្តិគាំទ្រលើចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Thursday, March 15, 2018, 9:46 AM

ញត្តិគាំទ្រលើចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

29257622_886968961483857_3825520816427106304_o