ទំព័រដើម  /  ព័ត៌មាន និងសេចក្តីប្រកាស  /  ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី


កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានីលើកទី 54

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, April 28, 2015, 10:37 AM

ក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី 1 របស់កោះប្រជុំកិច្ចប្រជុំ 54 នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 25 ខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំ 2013 ដោយមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមម៉ប់សារិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមប្រឹក្សា ធ្វើជាប្រធានការពិភាក្សា។ អង្គប្រជុំបានអនុម័តរបៀបវា...

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំ​សាមញ្ញលើក​ទី១ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី​ភ...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, April 28, 2015, 10:31 AM

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិ២ បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើក ទី១ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា និងជាប្រធានអង្គប្រជុំ អង្គប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីសមាជិក សម...

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំ​សាមញ្ញលើក​ទី២ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី​ភ...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, April 28, 2015, 10:28 AM

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិ២ បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើក ទី២ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា និងជាប្រធានអង្គប្រជុំ អង្គប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីសមាជិក សម...

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំ​សាមញ្ញលើក​ទី៤ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី​ភ...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, April 28, 2015, 10:25 AM

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិ២ បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើក ទី៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា និងជាប្រធានអង្គប្រជុំ អង្គ​ប្រជុំ​នេះ​មានការចូលរួមពីសមាជិក ...

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំ​សាមញ្ញលើក​ទី៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី​ភ...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, April 28, 2015, 9:50 AM

រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិ២ បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៥ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន ប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សា និងជាប្រធានអង្គប្រជុំ អង្គប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកា...

អានបន្ត