សេចក្តីប្រកាស


សេចក្តីជូនដំណឹង

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Friday, March 06, 2020, 6:11 PM

អានបន្ត

លិខិតផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ លើការផ...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Tuesday, February 25, 2020, 4:51 PM

                    អាចទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនៃការដេញថ្លៃដូចខាងក្រោម៖ ផ្នែកទី១៖ សេចក្តីណែនាំនៃការដាក់ស្នើសុំ (Section 1: Instructions to Applicants)ផ្នែកទី២៖ តារាងទិនិន្ន័យនៃការដាក់ពាក្យស្ន...

អានបន្ត