ទំព័រដើម /  តារាងទីផ្សារ

តារាងទីផ្សារ

ល.រ មុខទំនិញ ឯកតា No keyword found!
សាំង រៀល/លីត្រ ៣,១៥០
អង្ករ រៀល/គីឡួក្រាម ២,៤០០
សាច់គោ រៀល/គីឡួក្រាម ៣៨,០០០
សាច់ជ្រូក រៀល/គីឡួក្រាម ២០,០០០
ត្រីរ៉ស់ រៀល/គីឡួក្រាម ៣០,០០០
មាសគីឡួ​ លក់ចេញ រៀល​​/ជី ៦០៦,៩០០
មាសគីឡួ​ ទិញចូល រៀលជី ៦០៣,៧៦៣
មាសចាយ​ លក់ចេញ រៀល/ជី ៦៣,៧៦៣
មាសចាយ​ ទិញចូល រៀល/ជី ៥៩៩,៦៧៨
១0 ដុល្លារ​ លក់ចូល រៀល/ដុល្លារ​ ៤,០៣០
១១ ដុល្លារ​ ទិញចូល រៀល/ដុល្លារ​ ៤,០២០
១២ ប្រាក់បាត លក់ចេញ រៀល/បាត ១១៥
១៣ ប្រាក់បាត ទិញចូល រៀល/បាត ១១៤
១៤ អង្កររំដួល រៀល/គីឡួក្រាម ៣,៥០០
១៥ អង្ករផ្កាម្លិះខ្មែរ រៀល/គីឡួក្រាម ៣,៦០០
១៦ អង្ករផ្កាខ្ញី រៀល/គីឡួក្រាម ២,៦០០
១៧ អង្ករនាងខុន រៀល/គីឡួក្រាម ២,៦០០
១៨ អង្ករនាងមិញ រៀល/គីឡួក្រាម ២,៣០០
១៩ ត្រីរស់ ស្រស់ រៀល/គីឡួក្រាម ១៤,០០០
២0 ត្រីងៀតត្រីរស់ រៀល/គីឡួក្រាម ៤០,០០០
២១ ប្រហុកសាច់ រៀល/គីឡួក្រាម ១៨,០០០
២២ សាច់ជ្រូក សាច់សុទ្ធ រៀល/គីឡួក្រាម ២០,០០០
២៣ សាច់គោ សាច់ភ្លៅ រៀល/គីឡួក្រាម ៤០,០០០
២៤ មាន់បោចស្រាប់ រៀល/គីឡួក្រាម ២៣,០០០
២៥ មាន់រស់ (ស្រែ) រៀល/គីឡួក្រាម ២៨,០០០
២៦ ពងទា រៀល/១០ គ្រាប់ ៦,០០០
២៧ អំបិល ម៉ត់ រៀល/គីឡួក្រាម ១,២០០
២៨ អំបិល គ្រួស រៀល/គីឡួក្រាម ១,២០០
២៩ ស្ករសរ រៀល/គីឡួក្រាម ២,៦០០
៣0 ប៊ីចេង រៀល/គីឡួក្រាម ១១,០០០
៣១ មីម៉ាម៉ា (ខ្មែរ) រៀល/កេស ២០,០០០