ទំព័រដើម /  តារាងទីផ្សារ

តារាងទីផ្សារ

ល.រ មុខទំនិញ ឯកតា No keyword found!
សាំង រៀល/លីត្រ ៣,៧០០
អង្ករ រៀល/គីឡួក្រាម ១,៩០០
សាច់គោ រៀល/គីឡួក្រាម ៣៨,០០០
សាច់ជ្រូក រៀល/គីឡួក្រាម ១៨,០០០
ត្រីរ៉ស់ រៀល/គីឡួក្រាម ២៨,០០០
មាសគីឡួ​ លក់ចេញ រៀល​​/ជី ៦០៦,៩០០
មាសគីឡួ​ ទិញចូល រៀលជី ៦០៣,៧៦៣
មាសចាយ​ លក់ចេញ រៀល/ជី ៦២៤,៤០០
មាសចាយ​ ទិញចូល រៀល/ជី ៦២០,៦០០
១0 ដុល្លារ​ លក់ចូល រៀល/ដុល្លារ​ ៤,០៣៥
១១ ដុល្លារ​ ទិញចូល រៀល/ដុល្លារ​ ៤,០២៥
១២ ប្រាក់បាត លក់ចេញ រៀល/បាត ១១៧,៤
១៣ ប្រាក់បាត ទិញចូល រៀល/បាត ១១៦,៩
១៤ អង្កររំដួល រៀល/គីឡួក្រាម ៣,៥០០
១៥ អង្ករផ្កាម្លិះខ្មែរ រៀល/គីឡួក្រាម ៣,៥០០
១៦ អង្ករផ្កាខ្ញី រៀល/គីឡួក្រាម ២,៥០០
១៧ អង្ករនាងខុន រៀល/គីឡួក្រាម ២,៦០០
១៨ អង្ករនាងមិញ រៀល/គីឡួក្រាម ២,៣០០
១៩ ត្រីរស់ ស្រស់ រៀល/គីឡួក្រាម ១៤,០០០
២0 ត្រីងៀតត្រីរស់ រៀល/គីឡួក្រាម ២៨,០០០
២១ ប្រហុកសាច់ រៀល/គីឡួក្រាម ២០,០០០
២២ សាច់ជ្រូក សាច់សុទ្ធ រៀល/គីឡួក្រាម ១៨,០០០
២៣ សាច់គោ សាច់ភ្លៅ រៀល/គីឡួក្រាម ៣៦,០០០
២៤ មាន់បោចស្រាប់ រៀល/គីឡួក្រាម ២៣,០០០
២៥ មាន់រស់ (ស្រែ) រៀល/គីឡួក្រាម ២៨,០០០
២៦ ពងទា រៀល/១០ គ្រាប់ ៥,៥០០
២៧ អំបិល ម៉ត់ រៀល/គីឡួក្រាម ១,២០០
២៨ អំបិល គ្រួស រៀល/គីឡួក្រាម ១,២០០
២៩ ស្ករសរ រៀល/គីឡួក្រាម ៣,០០០
៣0 ប៊ីចេង រៀល/គីឡួក្រាម ១១,៥០០
៣១ មីម៉ាម៉ា (ខ្មែរ) រៀល/កេស ១៨,៥០០