ទំព័រដើម /  តារាងទីផ្សារ

តារាងទីផ្សារ

ល.រ មុខទំនិញ ឯកតា No keyword found!
ប្រេងសាំង រៀល/លីត្រ ៣,៤០០
អង្ករ រៀល/គីឡួក្រាម ១,៩០០
សាច់គោ រៀល/គីឡួក្រាម ៤៣,០០០
សាច់ជ្រូក រៀល/គីឡួក្រាម ២០,០០០
ត្រីរ៉ស់ រៀល/គីឡួក្រាម ២០,០០០
មាសគីឡួ​ លក់ចេញ ១តំឡឹង/ដុល្លារ ១,៦១៦ $
មាសគីឡួ​ ទិញចូល ១តំឡឹង/ដុល្លារ ១,៦០៦ $
មាសដេញ​ លក់ចេញ ១ជី/រៀល ៦១១,០០០
មាសផ្លាទីន​ លក់ចេញទឹក៨ ១ជី/រៀល ៥២១,០០០
១0 ដុល្លារ​ លក់ចូល រៀល/ដុល្លារ​ ៤,០២៣
១១ ដុល្លារ​ ទិញចូល រៀល/ដុល្លារ​ ៤,០១៧
១២ ប្រាក់បាត លក់ចេញ រៀល/បាត ១២៩,៣
១៣ ប្រាក់បាត ទិញចូល រៀល/បាត ១២៨,៥
១៤ អង្ករផ្កាម្លិះ រៀល/គីឡួក្រាម ៣,៥០០
១៥ អង្ករផ្កាខ្ញី រៀល/គីឡួក្រាម ២,៦០០
១៦ អង្ករនាងមិញ រៀល/គីឡួក្រាម ២,៤០០
១៧ សណ្តែកបាយ រៀល/គីឡួក្រាម ៦,០០០
១៨ សណ្តែកសៀង រៀល/គីឡួក្រាម ៤,០០០
១៩ ពោត ស (គ្រាប់) រៀល/គីឡួក្រាម ៣,៥០០
២0 ត្រីរស់ ស្រស់ រៀល/គីឡួក្រាម ២០,០០០
២១ ត្រីងៀតត្រីឆ្តោរ រៀល/គីឡួក្រាម ៣៥,០០០
២២ ប្រហុកសាច់ រៀល/គីឡួក្រាម ២០,០០០
២៣ សាច់ជ្រូក សាច់សុទ្ធ រៀល/គីឡួក្រាម ១៨,០០០
២៤ សាច់គោ រៀល/គីឡួក្រាម ៣៥,០០០
២៥ សាច់មាន់ រៀល/គីឡួក្រាម ២៣,០០០
២៦ សាច់ទា រៀល/គីឡួក្រាម ១៣,០០០
២៧ ពងទា រៀល/១០ គ្រាប់ ៥,៥០០
២៨ អំបិល ម៉ត់ រៀល/គីឡួក្រាម ១,២០០
២៩ អំបិល គ្រួស រៀល/គីឡួក្រាម ១,២០០
៣0 ស្ករស រៀល/គីឡួក្រាម ២,៥០០
៣១ ប៊ីចេង កន្លះគីឡួក្រាម ២,៨០០
៣២ មីម៉ាម៉ា (ផលិតក្នុងស្រុក) រៀល/កេស ១៨,៥០០