ទំព័រដើម /  តារាងទីផ្សារ

តារាងទីផ្សារ

ល.រ មុខទំនិញ ឯកតា No keyword found!
ប្រេងសាំង រៀល/លីត្រ ២,៥០០
អង្ករ រៀល/គីឡួក្រាម ២,៥០០
សាច់គោ រៀល/គីឡួក្រាម ៤៥,០០០
សាច់ជ្រូក រៀល/គីឡួក្រាម ៤០,០០០
ត្រីរ៉ស់ រៀល/គីឡួក្រាម ១១,០០០
មាសគីឡួ​ លក់ចេញ ១តំឡឹង/ដុល្លារ ២,០៣៥ $
មាសគីឡួ​ ទិញចូល ១តំឡឹង/ដុល្លារ ២,០១០ $
មាសដេញ​ លក់ចេញ ១ជី/រៀល ៧៧៨.០០០
មាសផ្លាទីន​ លក់ចេញទឹក៨ ១ជី/រៀល ៦៧២.០០០
១0 ដុល្លារ​ លក់ចេញ រៀល/ដុល្លារ​ ៤,១៣០
១១ ដុល្លារ​ ទិញចូល រៀល/ដុល្លារ​ ៤,១១៥
១២ ប្រាក់បាត លក់ចេញ រៀល/បាត ១២៩,៨០
១៣ ប្រាក់បាត ទិញចូល រៀល/បាត ១២៨,៤០
១៤ អង្ករផ្កាម្លិះ រៀល/គីឡួក្រាម ៤,០០០
១៥ អង្ករផ្កាខ្ញី រៀល/គីឡួក្រាម ២,៥០០
១៦ អង្ករនាងមិញ រៀល/គីឡួក្រាម ២,៥០០
១៧ សណ្តែកបាយ រៀល/គីឡួក្រាម ៥,៥០០
១៨ សណ្តែកសៀង រៀល/គីឡួក្រាម ៣,០០០
១៩ ត្រីរស់ ស្រស់ រៀល/គីឡួក្រាម ១៣,០០០
២0 ត្រីងៀតត្រីឆ្តោរ រៀល/គីឡួក្រាម ១៨,០០០
២១ ប្រហុកសាច់ រៀល/គីឡួក្រាម ២០,០០០
២២ សាច់ជ្រូក សាច់សុទ្ធ រៀល/គីឡួក្រាម ៤០,០០០
២៣ សាច់គោ រៀល/គីឡួក្រាម ៤៥,០០០
២៤ សាច់មាន់ រៀល/គីឡួក្រាម ២៨,០០០
២៥ សាច់ទា រៀល/គីឡួក្រាម ១៦,០០០
២៦ ពងទា រៀល/១០ គ្រាប់ ៥,៥០០
២៧ អំបិល ម៉ត់ រៀល/គីឡួក្រាម ១,២០០
២៨ អំបិល គ្រួស រៀល/គីឡួក្រាម ១,២០០
២៩ ស្ករស រៀល/គីឡួក្រាម ៣,០០០
៣0 ប៊ីចេង កន្លះគីឡួក្រាម ៥,៥០០
៣១ មីម៉ាម៉ា (ផលិតក្នុងស្រុក) រៀល/កេស ២០,០០០