ទំព័រដើម /  តារាងទីផ្សារ

តារាងទីផ្សារ

ល.រ មុខទំនិញ ឯកតា No keyword found!
សាំង រៀល/លីត្រ ៣,៩៥០
អង្ករ រៀល/គីឡួក្រាម ១,៩០០
សាច់គោ រៀល/គីឡួក្រាម ៤៥,០០០
សាច់ជ្រូក រៀល/គីឡួក្រាម ២០,០០០
ត្រីរ៉ស់ រៀល/គីឡួក្រាម ២០,០០០
មាសគីឡួ​ លក់ចេញ ១តំឡឹង/ដុល្លារ ១,៤៤០ $
មាសគីឡួ​ ទិញចូល ១តំឡឹង/ដុល្លារ ១,៤៣០ $
មាសដេញ​ លក់ចេញ ១ជី/រៀល ៥៥៣,០០០
មាសផ្លាទីន​ លក់ចេញទឹក៨ ១ជី/រៀល ៤៦៧,០០០
១0 ដុល្លារ​ លក់ចូល រៀល/ដុល្លារ​ ៤,០៨០
១១ ដុល្លារ​ ទិញចូល រៀល/ដុល្លារ​ ៤,០៧០
១២ ប្រាក់បាត លក់ចេញ រៀល/បាត ១២៣,៣
១៣ ប្រាក់បាត ទិញចូល រៀល/បាត ១២២,៨
១៤ អង្ករផ្កាម្លិះ រៀល/គីឡួក្រាម ៣,៥០០
១៥ អង្ករផ្កាខ្ញី រៀល/គីឡួក្រាម ២,៦០០
១៦ អង្ករនាងមិញ រៀល/គីឡួក្រាម ២,៤០០
១៧ សណ្តែកបាយ រៀល/គីឡួក្រាម ៦,០០០
១៨ សណ្តែកសៀង រៀល/គីឡួក្រាម ៤,០០០
១៩ ត្រីរស់ ស្រស់ រៀល/គីឡួក្រាម ២៨,០០០
២0 ត្រីងៀតត្រីរស់ រៀល/គីឡួក្រាម ៤០,០០០
២១ ប្រហុកសាច់ រៀល/គីឡួក្រាម ២០,០០០
២២ សាច់ជ្រូក សាច់សុទ្ធ រៀល/គីឡួក្រាម ២០,០០០
២៣ សាច់គោ សាច់ភ្លៅ រៀល/គីឡួក្រាម ៣៦,០០០
២៤ មាន់បោចស្រាប់ រៀល/គីឡួក្រាម ២៣,០០០
២៥ មាន់រស់ (ស្រែ) រៀល/គីឡួក្រាម ២៨,០០០
២៦ ពងទា រៀល/១០ គ្រាប់ ៥,៥០០
២៧ អំបិល ម៉ត់ រៀល/គីឡួក្រាម ១,២០០
២៨ អំបិល គ្រួស រៀល/គីឡួក្រាម ១,២០០
២៩ ស្ករសរ រៀល/គីឡួក្រាម ២,៥០០
៣0 ប៊ីចេង រៀល/គីឡួក្រាម ១១,៥០០
៣១ មីម៉ាម៉ា (ខ្មែរ) រៀល/កេស ១៨,៥០០