ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធ...

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Wednesday, January 24, 2018, 2:54 PM

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ

27067741_860470944133659_3999439764255154175_n 26907669_860470954133658_7893377858030713534_n (1) 26904029_860470990800321_2750064910333889047_n