ទំព័រដើម  /  ព្រឹត្តិការណ៍​ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ  /  សកម្មភាពកម្លាំងការិយាល័យសណ្ដាប់ធ្នាប់រាជធានីភ្ន...

សកម្មភាពកម្លាំងការិយាល័យសណ្ដាប់ធ្នាប់រាជធានីភ្នំពេញ ចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមផ្លូវសាធារណៈ

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: Saturday, June 16, 2018, 8:16 PM

សកម្មភាពកម្លាំងការិយាល័យសណ្ដាប់ធ្នាប់រាជធានីភ្នំពេញ ចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមផ្លូវសាធារណៈ។

35481277_935548503292569_3997789712696737792_o35329794_935548703292549_5372777991627603968_o 35433016_935548656625887_2793729711828631552_o 35397006_935548606625892_969950803966033920_o