ទំព័រដើម /  លេខអាសន្ន

លេខអាសន្ន

ល.រ ឈ្មោះ លេខទូស័ព្ទ
ផ្នែកពន្នត់អគ្គីភ័យ ទួលស្លែង ០២៣ ៧២៣ ៥៥៥ / ០១២ ៧៨៦ ៦៩៣
ហៅពីទូស័ព្ទអចល័ត (ភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គីភ័យ) ០១២ ៩៩៩ ៩៩៩
ហៅពីទូស័ព្ទអចល័ត (ប៉ូលីស) ១១៧
S.O.S ប៉ូលីស ០១២ ៩៩៩ ៩៩៩
ប៉ូលីស ចរាចរណ៏ ០១២ ៨៩៦ ៦២៨
ប៉ូលីស ទេសចរណ៏ ០៩៧ ៧៧៨ ០០០២
រថគិលានសង្គ្រោះបន្ទាន់ ១១៩
ហៅពីទូស័ព្ទអចល័ត (មន្ទីរពេទ្យ) ០២៣ ៧២៣ ៨៤០
រថគិលានសង្គ្រោះបន្ទាន់ មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ០២៣ ៤២៦ ៩៤៨ / ០២៣ ៧២៤ ៨៩១ / ០១២ ៩១២ ៩៤៧ / ០១៦ ៥៨៥ ១០៨ / ០៩២ ៨៥៨ ៤៣៤
១0 រថគិលានសង្គ្រោះបន្ទាន់ មន្ទីរពេទ្យ រុស្សី ០២៣ ២១៧ ៧៦៤
១១ រថគិលានសង្គ្រោះបន្ទាន់ មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ ០១៦ ៩០៩ ៧៧៤
១២ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ឈាម ០២៣ ២១៥ ៩៤៩
១៣ ភ្នាក់ងារផ្កត់ផ្កង់ទឹក ០២៣ ៧២៤ ០៤៦
១៤ អគ្គីសនីកម្ពុជា ០២៣ ៧២៣ ៨៧១