ទំព័រដើម /  លេខអាសន្ន

លេខអាសន្ន

ល.រ ឈ្មោះ លេខទូស័ព្ទ
នគរបាល ១១៧
នគរបាលចរាចរ ០១២ ៩៩៩ ៩៩៩
នគរបាលទេសចរណ៏ ០១២ ៩៤២ ៤៨៤
រថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យ ១១៨ / ៦៦៦
ក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យ ០១១ ៩៩៧ ២៩៦ / ០១២ ៩៩៧ ២៩៦ / ០១៦ ៩៩៧ ២៩៦
រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ១១៩
មន្ទីរពេទ្រកាល់ម៉ែត្រ ០២៣ ៤២៦ ៩៤៨
មន្ទីរពេទ្រព្រះអង្គឌួង ០២៣ ៧២៤ ៨៧៣
មន្ទីរពេទ្រព្រះសីហនុ ០២៣ ៧២៣ ២៣៣
១0 មន្ទីរពេទ្រព្រះកុសមៈ ០២៣ ៧២៤ ២៧៣ / ០២៣ ២៧៥ ៣៧៣
១១ មន្ទីរពេទ្រកុមារជាតិ ០២៣ ៧២៣ ៥៧២
១២ អគ្គីសនីកម្ពុជា ០២៣ ៤២៧ ៦២៦
១៣ ព្រលានយន្តហោះ ០២៣ ៨៩០ ៨៩០
១៤ រដ្ឋាករទឹក ០២៣ ៤៣០ ១៧៩